您现在的位置: 3edu教育网 >> 教育资讯 >> 中考备战 >> 中考语文 >> 正文 3edu教育网,百万资源,完全免费,无需注册,天天更新!

2015中考语文阅读《送丁琰序》附答案

2015中考语文阅读《送丁琰序》附答案

分类:中考语文   更新:2015/5/8   作者:佚名   来源:中考备考

2015中考语文阅读《送丁琰序》附答案

2015中考语文阅读《送丁琰序》附答案

    《送丁琰序》阅读答案:在语文考试中,阅读理解题往往会占有很大的比例,为了提高同学们的阅读理解能力,小编精心为大家整理了《送丁琰序》阅读答案,供大家参考。


    送丁琰序


    守令之于民近且重,易知矣。予尝论今之守令,有千里者相接而无一贤守,有百里者相环而无一贤令。至天子大臣尝患其然,则任奉法之吏,严刺察之科,以绳治之。或黜或罢者,相继于外。于是下诏书,择廷臣,使各举所知以任守令。每举者有姓名,得而视之,推考其材行能堪其举者,卒亦未见焉。举者既然矣,则以余之所见闻,阴计其人之孰可举者,卒亦未见焉。犹恐予之愚且贱闻与见焉者少不足以知天下之材也则求夫贤而有名位闻与见之博者而从之问其人之孰可举者卒亦未见焉。岂天下之人固可诬,而天固不生才于今哉!
    使天子大臣患天下之弊,则数更法以御之。法日以愈密,而弊日以愈多。岂今之去古也远,治天下卒无术哉!盖古人之有庠有序,有师友之游,有有司之论,而赏罚之始于乡,属于天下,为教之详至此也。士也有圣人之道,则皆得行其教;有可教之质,则皆可为材且良,故古之贤也多。贤之多,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选,咸宜焉,独千里、百里之长哉?其为道岂不约且明,其为致天下之材,岂不多哉?其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉?
    今也,庠序、师友、赏罚之法非古也,士也有圣人之道,欲推而教于乡于天下,则无路焉。人愚也,则愚矣!可教而贤者,卒谁教之哉?故今之贤也少。贤之少,则自公卿大夫至于牛羊仓廪贱官之选,常不足其人焉,独守令哉?是以其求之无不至,其法日以愈密,而不足以为治者,其原皆此之出也已。噫!奚重而不更也?
    姑苏人丁君琰佐南城,南城之政平。予知其令,令曰:“丁君之佐我。”又知其邑人,邑人无不乐道之者。今为令于淮阴,上之人知其材而举用之也。于令也,得人矣。使丁君一推是心以往,信于此,有不信于彼哉!
    求余文者多矣,拒而莫之与也。独丁君之行也,不求余文,而余乐道其所尝论者以送之,以示重丁君,且勉之,且勉天下之凡为吏者也。
    (本文有删节)
    阅读题:
    1、对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是
    A、推考其材行能堪其举者 堪:胜任。
    B、岂天下之人固可诬 诬:诬蔑。
    C、则数更法以御之 御:防备。
    D、南城之政平 平:安定。
    2、下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是
    A、则皆可为材且良 不者,若属皆且为所虏(《鸿门宴》)
    B、今也,庠序、师友、赏罚之法非古也 野马也,尘埃也,生物之以息相吹也(《逍遥游》)
    C、人愚也,则愚矣 于其身也,则耻师焉(《师说》)
    D、拒而莫之与也 恐年岁之不吾与(《离骚》)
    3、下列对原文赏析,不正确的一项是
    A、这篇赠序的重点不是写丁琰的才干,而是针砭吏治不修、地方官员才德低下的社会现实,进而建议推行古代庠序、师友、赏罚之法,以培养足够的人才。
    B、本文首段感慨贤人之少,一唱三叹,再通过古今对比,叹问之间,忧虑国事之情溢于言表;文末由勉励丁琰推及天下为吏者,更使文章深意无尽。
    C、作者认为有圣人之道的世人匮乏并且缺少激励机制,学校又严重不足,是造成“今之贤也少”的重要原因,这种见解可谓一针见血,深中肯綮。
    D、作者通过南城县令、邑人的评价来称赞丁琰的政绩,为他能得到有司举荐并被任命为淮阴令而发出“得人”的感叹,体现了爱才若渴之心。
    4、用“/”给文中画波浪线的部分断句。(3分)
    犹 恐 予 之 愚 且 贱 闻 与 见 焉 者 少 不 足 以 知 天 下 之 材 也 则 求 夫 贤 而 有 名 位 闻 与 见 之 博 者 而 从 之 问 其 人之 孰 可 举 者 卒 亦 未 见 焉。
    5、把文中画线的句子译成现代汉语。(7分)
    (1)其岂有劳于求而不得人,密于法而不胜其弊,若今之患哉?(4分)
    (2) 奚重而不更也?(3分)
    参考答案:
    (19分)
    1、B
    【解析】B。岂天下之人固可诬,此处的诬是欺骗的意思。对于实词,除了平时的积累,也可以将可供选择的意思放进文章内来理解,就可以得出正确的意思。
    2、B
    【解析】A前一个表递进,意为而且,后一个意为将要;B皆表陈述语气;C前一个则表判断语气,意为“就”,后一个表转折,译为“却”;D前一个宾语前置,为代词,后一个是结构助词,取独。
    对虚词的学习一定要立足于课本,将常规的十八个虚词的用法(之、以、为、而、何、乎、乃、其、且、若、所、焉、因、于、与、则、者、也)分类,配上课文中出现的原句,放在具体的语境中来记忆。
    3、C
    【解析】C造成“今之贤也少”的原因是学校、师友、赏罚的方法不是传承古代,而不是“圣人之道的世人匮乏并且缺少激励机制,学校又严重不足”。
    4、犹恐予之愚且贱/闻与见焉者少/不足以知天下之材也/则求夫贤而有名位//闻与见之博者/而从之问其人之孰可举者/卒亦未见焉。
    5、(1)哪里会有搜求上费力却得不到人材,制度法令上严密却弊端无穷,(导致)像今天这样的忧虑呢?
    (2)为什么如此严重却不改变呢?

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权申明 | 隐私策略 | 关于我们 | 返回顶部 |